Algemene voorwaarden

Definities

Ontvanger: de Klant van Essent aan wie de Giftcard cadeau wordt gedaan en/of die ten tijde van het verzilveren van het saldo op de Giftcard de Giftcard houdt.

Leverancier: de uitgever van Verbeter je huis Cadeau: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Klus Cadeau B.V., gevestigd te (2031 TE) Haarlem, aan het Lichtfabriekplein 4, KVK nummer 65420764.

Deelnemer: de derde die een Product van Deelnemer aanbiedt op haar website en/of op een of meer locaties en die de Giftcard accepteert als betaalmiddel. Hij wordt gehoord door Locatie, de fysieke locatie van een Acceptant waar een Product van Deelnemer wordt aangeboden en waar het saldo van de Giftcard kan worden verzilverd.

Product van Deelnemer: producten die door de Deelnemer worden aangeboden op haar Locatie(s) of op de eigen website.

Saldo: het geldbedrag, de waarde van de Giftcard

Product, Cadeaukaart of Giftcard: de cadeaukaart met een vaste waarde, uitgegeven door Leverancier, waarmee bij (Locaties, websites, e.d. van) Deelnemers de bij die kaart behorende Producten kunnen worden afgenomen. 

 

1. Inhoud Giftcard

1.1 De Verbeter je huis Cadeaukaart is een Cadeaukaart met een vaste waarde, die uitsluitend kan worden verzilverd bij (Locaties of op websites van) deelnemende partijen: Praxis, De Isolatieshop, LEDdirect, Hornbach, Hubo en KlusWijs.

1.2 De ontvanger kan de waarde van de Giftcard bij (een Locatie of op de website van) een Deelnemer verzilveren, waardoor een overeenkomst tussen de Ontvanger en de deelnemer tot stand komt. Leverancier staat er jegens de Ontvanger voor in dat de Deelnemer de Giftcard als geldig betaalmiddel zal aanvaarden.

 

2. Giftcard en gebruik

2.1 Het Saldo op de Giftcard wordt beheerd op een bankrekening van een speciaal daartoe bestemde, opgerichte en onafhankelijke bewaarder: Stichting Beheer Derdengelden Klus Cadeau.

2.2 De Giftcard is niet op naam gesteld en vrij overdraagbaar. Indien de Giftcard wordt overgedragen, gaat ook de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mee over.

2.3 De Giftcard vertegenwoordigt een waarde van €17,50

2.4 De Giftcard is geldig t/m 31 mei 2023

2.5 Het verlengen van de Giftcard is niet mogelijk

2.6 Zodra de Giftcard wordt verzilverd bij een Deelnemer, komt een overeenkomst tot stand tussen de Ontvanger en de Deelnemer zonder dat Leverancier nog op enige wijze valt aan te spreken in het kader van de uitvoering van die overeenkomst.

2.7 Gebruikmaking van de Giftcard geschiedt door afwaardering van het saldo door een Locatie/Deelnemer waar door de Ontvanger een Product van Deelnemer wordt afgenomen.

2.8 Leverancier is gerechtigd gebruikmaking te weigeren indien nakoming van de door gebruikmaking tot stand te komen overeenkomst bij voorbaat niet mogelijk is vanwege een omstandigheid die de Deelnemer niet valt toe te rekenen en, voor het geval daar sprake van is, indien de geldigheidsduur van de Giftcard is verstreken.

2.9 De Giftcard is in delen te gebruiken(verzilveren). Voor zover op de Giftcard na gedeeltelijke verzilvering nog een restwaarde resteert, blijft voor dat restant nog een overeenkomst in stand tussen de Ontvanger en Leverancier totdat de Giftcard ook voor dat restant is verzilverd.

2.10 Indien de Giftcard onvoldoende waarde vertegenwoordigt voor een bepaald Product van Deelnemer, kan de Ontvanger tegen bijbetaling aan de Deelnemer het Product van Deelnemer aanschaffen. Ook in dat geval komt evenwel direct na gebruikmaking van de Giftcard een overeenkomst tot stand tussen de Ontvanger en de Deelnemer.

2.11 Voor zover de Deelnemer op de overeenkomst ter zake de Belevenis Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart, is de Ontvanger aan toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden gebonden.

2.12 Indien Deelnemer verplichtingen niet nakomt jegens Ontvanger, is Leverancier daarvoor niet verantwoordelijk. Indien Ontvanger schade lijdt als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door Deelnemer, is Leverancier voor die schade niet aansprakelijk. Na verzilvering van de Giftcard op welke wijze dan ook, is het niet meer mogelijk Leverancier op enigerlei wijze aan te spreken.

2.13 Uitsluitend de originele Giftcard kan verzilverd worden bij de Deelnemer. Toevoegen van de code van de Giftcard aan een pasbewaarapplicatie door de Ontvanger is op eigen risico.

 

3. Overmacht en Force Majeur

3.1 Leverancier is niet tot nakoming van de overeenkomst met de Ontvanger gehouden indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, of te wel een omstandigheid die niet is toe te rekenen aan Leverancier of waaraan Leverancier geen schuld heeft.

3.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.1 wordt mede verstaan stroomstoringen, technische storingen of tekortkomingen door derden.

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming door Leverancier in de nakoming van de overeenkomst tussen de Ontvanger en Leverancier en tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

4.2 Zodra door verzilvering van de Giftcard een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Ontvanger en de Deelnemer, komt de overeenkomst met Leverancier tot een einde – bij gedeeltelijke verzilvering onder instandhouding van de overeenkomst ter zake de restantwaarde van de Giftcard – en kan Leverancier niet meer worden aangesproken. Indien de overeenkomst tussen de Ontvanger en de Deelnemer niet naar behoren wordt nagekomen, is Leverancier niet aansprakelijk voor schade die daaruit voortvloeit.

4.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Giftcard. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van een Giftcard die niet door haar is uitgegeven.

4.4 Indien Leverancier gehouden is schade te vergoeden, is de gehoudenheid tot schadevergoeding van Leverancier te allen tijde beperkt tot de waarde van de Giftcard in het onderhavige geval.

4.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder mede begrepen gevolgschade.

4.6 De beperkingen van aansprakelijkheid als genoemd in dit artikel gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Leverancier.

4.7 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte verkopen van de Giftcard door individuen of derden die geen onderdeel uitmaken van de officiële verkoopkanalen op websites zoals, maar niet gelimiteerd tot Marktplaats.nl©, social media en fora. Het doorverkopen en aankopen van de Giftcard via Marktplaats.nl© en gelijksoortige websites alsmede fysiek geschiedt omwille van fraudepreventie zonder toestemming van de Leverancier. De Ontvanger  is zelf aansprakelijk voor mogelijke problemen die voortvloeien uit de gekochte Giftcard(s) via de genoemde en gelijksoortige websites met betrekking tot de geldigheid, validiteit en authenticiteit van de aangekochte Giftcard(s). De Ontvanger  dient de code zelf met zorgvuldigheid en discretie te behandelen. Leverancier keert nooit nieuwe codes uit wanneer deze openlijk door de Ontvanger worden gedeeld.

4.8 Het namaken van codes, alsmede het doorverkopen en gebruiken van gestolen codes is verboden en hier zal door getroffen Ontvanger  en de Leverancier aangifte van worden gedaan.

 

5. Klachten

5.1 Indien Ontvanger een klacht heeft, dient de klacht binnen bekwame tijd nadat het gebrek is geconstateerd, te worden ingediend via het contactformulier op de website van Verbeter je huis Cadeau.

5.2 Indien de Ontvanger een klacht heeft over een Deelnemer, of haar Product van Deelnemer, dan dient de Ontvanger zich voor wat betreft die klacht rechtstreeks tot die Deelnemer te wenden.